कक्षा – UKG हिंदी – चार अक्षर के शब्द

Hindi

SUBJECT

DATE

TIME

0

VIDEOS

Saroj Sharma

SHAMROCK FACULTY

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

कक्षा – UKG हिंदी – चार अक्षर के शब्द

हिंदी

कक्षा कार्य

अदरक    बरतन   अचकन

शरबत    चमचम   अजगर

थरमस    कटहल    बचपन

बरगद    बरगर       पनघट

अलवर   अनवर    नटवर

नटखट   खटमल    छम छम

हलधर   हलचल     नटमत

हटमत    उपवन     गरदन

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *